Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Android / iOS Apps

Pixair - Εφαρμογή για Android Και IOS συμμετοχής και διάδρασης σε Events 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι διοργανωτές της εκδήλωσης (εφεξής [NS1] καλούμενοι χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εφαρμογή Pixair διοργανώνει γαμήλια εκδήλωση (στο εξής το «Πρόγραμμα»). Η pixair έχει δημιουργήσει επίσημη εφαρμογή τόσο σε IOS όσο και σε ANDROID STORE και έχει αναρτήσει τους επίσημους όρους της εφαρμογής σε Link εντός της εφαρμογής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pixair.gr. Η εφαρμογή για να μπορέσει να προχωρήσει απαιτεί την ανάγνωση και την αποδοχή των όρων με checkbox που πρέπει να επιλέξει ο συμμετέχων στο πρόγραμμα.Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί σε συγκεκριμένο application, τo οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων στο Πρόγραμμα μπορεί να εισέλθει για να συμμετάσχει. Στο πλαίσιο αυτό, o Διοργανωτής θα αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη του προγράμματος καθώς και τη χορήγηση των πρόσβασης σε αυτό. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και της ανάδειξης της εκδήλωσης δια μέσω της εφαρμογής. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος υποχρεούται να λάβει γνώση όρων του παρόντος, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή και στο πεδίο επιλογής - όροι χρησης.1.2 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του προγράμματος, να αλλάζει τα προσφερόμενα μενού της εφαρμογής με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στο μενου της εφαρμογής εντός της ίδιας της εφαρμογής με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pixair.gr1.3 Την οργάνωση και διαχείριση όλων των επιλογών και των εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη ενέργεια και γενικότερα όλο το ουσιαστικό αλλά και το τεχνικό μέρος της παρούσας ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Διοργανωτής Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων μερών στην εκδήλωση. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Οι χρήστες καλούνται πρωτίστως να κατεβάσουν την εφαρμογή από το AppStore του κινητού τους τηλεφώνου με ίδια μέσα και με τη προβλεπόμενη διαδικασία στα πλαίσια των δυνατοτήτων του λειτουργικού τους συστήματος της συσκευής τους, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.Ακολούθως στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι χρήστες καλούνται να εισέλθουν και να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο και μοναδικό λογαριασμό προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υλικό της εφαρμογής αλλά και στο flow των ενεργειών και των δυνατοτήτων της εφαρμογής σε σχέση με την εκδήλωση.Πριν από όλα αυτά θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους χρήσης και τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.Εν τοις πράγμασι ο συμμετέχων δημιουργεί ένα μοναδικό λογαριασμό συμμετοχής που του δίνει τη δυνατότητα με login ως συμμετοχή-σύνδεση στο event του διοργανωτή να παρακολουθεί το flow των ενεργειών όλων των συμμετεχόντων, αλλά και να συμμετέχει διαδραστικά τόσο με την επιλογή Like σε δικές του ή τρίτων φωτογραφείς-βιντεο-κείμενα όσο και να παρακολουθεί απλώς τις ενέργειες όλων των υπολοίπων.Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την εφαρμογή και το event με έξοδο (log-out) και να εισέλθει όποτε θελήσει με log-in από τα στοιχεία του λογαριασμού που ο ίδιος δημιούργησε.Η εφαρμογή θα επιτρέπει και ο συμμετέχων δίδει τη συγκατάθεσή του, για δημιουργία λογαριασμού profile μέσω διασύνδεσης και φορητότητας των ήδη καταχωρισθέντων από τον συμμετέχοντα στοιχείων του από τη πλατφόρμα του Facebook ή της google. Το δικαίωμα σύνδεσης με φορητότητα στοιχείων από τον συμμετέχοντα μπορεί να ασκηθεί μετά από τη συγκατάθεσή του χρήστη για πρόσβαση της εφαρμογής στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Την σύνδεση αυτή μπορεί ο χρήστης με πολύ απλό τρόπο που του υποδεικνύει η εφαρμογή να διακόψει οποτεδήποτε ο ίδιος το θελήσει.Τέλος η εφαρμογή υποχρεούται να ζητήσει συγκατάθεση για πρόσβαση της τόσο στη συλλογή φωτογραφιών και βίντεο, όσο και στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, στην κάρτα SD ή τον χώρο αποθήκευση της συσκευής, την κατάσταση και τη ταυτότητα της συσκευής, την ανάγνωση συνδέσεων δικτύου, την αποτροπή της συσκευής από την κατάσταση της αδράνειας, τη λήψη δεδομένων από το διαδίκτυο, τον έλεγχο των δονήσεων, τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του ήχου, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά με φωτογραφίες-βίντεο-ήχο στην εκδήλωση. Το ίδιο απλά ο συμμετέχων μπορεί να διακόψει άμεσα την πρόσβαση της εφαρμογής στις συγκεκριμένες πληροφορίες του κινητού τηλεφώνου του ή του τάμπλετ του.Ο συμμετέχων αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης αποποιείται κάθε δικαιώματός του πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στις φωτογραφίες και τα βίντεο που εισέφερε στην εφαρμογή όσο και από τα κείμενα και κάθε άλλο περιεχόμενο που συνοδεύει ή όχι το συγκεκριμένο υλικό, άλλως το εκχωρεί στην εφαρμογή Pixair και στο δημιουργό της εκδήλωσης, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός δικαιούχος της εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης.Μετά τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ ή διασύνδεσης με τα στοιχεία της πλατφόρμας που επέλεξε ο συμμετέχων, η εφαρμογή απαιτεί ένα πρόσθετο και ισχυρό πόρο ασφάλειας για τη συμμετοχή στο event, το οποίο είναι η αποστολή ενός μοναδικό κωδικού μιας χρήσης και άμεσης και περιορισμένης ισχύος, το οποίο ο συμμετέχων θα πρέπει να ταυτοποιήσει για την οριστική είσοδό του ως συμμετέχων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.Το υλικό παραμένει σε ασφαλές cloud server της εφαρμογής στην οποία έχει πρόσβαση και ο διαχειριστής της εφαρμογής στο όνομα του οποίου είναι ο server μόνο ως προς τη διαχείριση και όχι ως προς οποιαδήποτε άλλη πράξη επεξεργασίας και διαγράφονται όλα τα στοιχεία της εκδήλωσης 3 μήνες μετά την εκδήλωση, εκτός εάν ο διοργανωτής ζητήσει μια extra 6μηνη παράταση, όπου μετά διαγράφονται οριστικά.2.2. Βασικός σκοπός της εφαρμογής είναι η multimedia ανάδειξη της εκδήλωσης και η άμεση και διαδραστική συμμετοχή των καλεσμένων σε αυτή με τη συμμετοχή τους τόσο στην παραγωγή όσο και στο περιεχόμενο ουσιαστικά της εκδήλωσης.Με τη συμμετοχή ο συμμετέχων παρακολουθεί τη ροή της εκδήλωσης από την εφαρμογή με βάση το υλικό που εισφέρουν σε αυτή όλοι οι συμμετέχοντες χωρίς να έχει τη δυνατότητα ο ένας συμμετέχων να δει το προφίλ του άλλου συμμετέχοντα, πλην των βασικών στοιχείων που εισέφερε ο συμμετέχων στην εφαρμογή προκειμένου να γνωρίζουν ποιος εισέφερε το συγκεκριμένο υλικό.2.3 Για να συμμετάσχει ο χρήστης θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει η ταυτοποίησή του. Αυτό θα γίνεται είτε μέσω login με συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης είτε μέσω σύνδεσης με τον λογαριασμό του στο facebook ή google. Για το λόγο αυτό ο κάθε χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να μην συμμετάσχει σε περίπτωση που το προφίλ του στο facebook δεν είναι πραγματικό αλλά εικονικό. Το ίδιο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι συμμετέχοντες χρήστες και με τη καταχώρηση fake στοιχείων κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης χωρίς τη διασύνδεση με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδικασία ταυτοποίησης ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση, η οποία σε αντίθετη περίπτωση οδηγεί σε πλαστοπροσωπία, η οποία διώκεται ποινικά και αστικά.Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην εφαρμογή κατά την εγγραφή τους ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών, καθόσον ως μέσο διαδικτυακής παρουσίας σε πραγματικό χρόνο και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά, Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων, Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν μεταξύ άλλων σε θέματα προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή δικαιωμάτων προσωπικότητας. 2.4 Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανεβάσουν τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που επιθυμούν προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την εκδήλωση και ως επιβράβευση λαμβάνουν μέρος με διάδραση μόνο εντός της εφαρμογής και όχι εκτός της εφαρμογής, καθώς η εφαρμογή δεν επιτρέπει προς το παρόν την απευθείας διασύνδεση με το λογαριασμό των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 2.5 Υπάρχουν προκαθορισμένες ενότητες και ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει κείμενα φωτογραφίες και βίντεο στην κάθε μια από αυτές τις ενότητες, με το τρόπο που προσδιορίζονται στο μενού της εφαρμογής και τη δυνατότητα διαμοιρασμού αυτών μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής, όπως προβλέπονται στο μενού αυτής.2.6 Ο χρήστης που θα αποδεχτεί την διαδικασία θα μπορεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση μέσω της εφαρμογής και να κάνει όλες τις ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται. Αμέσως μετά την αποδοχή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών θα γίνεται γνωστός από το διοργανωτή ο μυστικός κωδικός προς τους χρήστες που θα ξεκλειδώνει την είσοδο των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ο συγκεκριμένος μυστικός κωδικός θα είναι και ο επιπλέον πόρος ασφάλειας προκειμένου να μην υπάρξουν συμμετέχοντες σε event που δεν έχουν καμία σχέση με τον διοργανωτή και να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η περιορισμένη πρόσβαση και μόνο των συμμετεχόντων που επιθυμεί ο ίδιος ο διοργανωτής στην δική του εκδήλωση.2.7 Ο κωδικός αυτός θα λαμβάνεται είτε με αλφαριθμητική μορφή είτε θα είναι ενσωματωμένος σε ένα μοναδικό link. Κανείς άλλος που δεν θα λάβει γνώση τον μυστικό κωδικό είτε το μοναδικό link δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εκδήλωση μέσω της εφαρμογής. Σε διαφορετική περίπτωση μετά την αποδοχή των όρων ο χρήστης ίσως (κατά την ευχέρεια του διοργανωτή) θα περιορίζεται σε view only mode, δηλαδή σε μια απλή περιήγηση στην εφαρμογή.2.8 Το ανέβασμα των φωτογραφιών από τον χρήστη που έχει συνδεθεί μέσω της εφαρμογής γίνεται με 2 τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω αρχείου από το κινητό ή το tablet ή το φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε από την ψηφιακή του μηχανή που διαθέτει wifi και ο δεύτερος απευθείας από τη χρήση σε live χρόνο των Multimedia των παραπάνω εφαρμογών. Σε αμφότερες των περιπτώσεων ο συμμετέχων υποχρεούται να δώσει τη συγκατάθεσή του προκειμένου η εφαρμογή να έχει πρόσβαση τόσο στη κάμερα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο της συσκευής όσο και στο μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου. 2.9 Οι φωτογραφίες που ανεβάζει συνολικά ο κάθε χρήστης είναι διαχειρίσιμες από τον ίδιο (μπορεί να διαγράψει όποιες δεν θέλει, όποτε επιθυμεί πλέον) και ορατές από όλους τους συμμετέχοντες που έχουν ταυτοποιηθεί με το μοναδικό κωδικό της εκδήλωσης. 2.10 Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα οι χρήστες να αξιολογούν το υλικό (φωτογραφικό και βίντεο) με τα ίδια κουμπιά κατάταξης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά τη βαθμολόγηση είναι εντελώς υποκειμενική και σχετίζεται με τη συνολική συμμετοχή και διάδραση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται με τους παρόντες όρους χρήσης ότι η επιλογή της διάδρασης από τους άλλους συμμετέχοντες δεν ισοδυναμεί ούτε με επιδοκιμασία της φωτογραφίας αλλά ούτε και με αποδοκιμασία της φωτογραφίας. Σε κάθε περίπτωση προς το παρόν δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή του σχολιασμού της φωτογραφίας. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για το περιεχόμενο του σχολιασμού και ο διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα διαγραφής κάθε κακόβουλου ή συκοφαντικού σχολίου κατά τους όρους του παρόντος.2.11 Οι καλύτερες εξ' αυτών, δηλαδή αυτές που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη διάδραση, θα δύνανται κατά τη διακριτική ευχέρια του διοργανωτή να εμφανίζονται δημόσια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με σκοπό την ανάδειξή τους στο κοινό της εκδήλωσης.2.12 Το προτεινόμενο μέγεθος των φωτογραφιών που καλούνται να ανεβάσουν στην εφαρμογή οι χρήστες θα προσδιορίζεται από την εφαρμογή, η οποία θα τα προσαρμόζει αναλόγως, χωρίς να αποκλείονται άλλα μεγέθη, και η ανάλυσή τους θα καθορίζεται αυτοματοποιημένα από την εφαρμογή. Οποιοδήποτε τεχνικό εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μεταβάλει ουσιαστικά την αρχική φωτογραφία.2.13 Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην ως άνω ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού, αποκλείοντας κάθε πιθανή άρνηση εμφανιζόμενου στη φωτογραφία, που δεν επιθυμεί την εμφάνισή του σε κοινή θέα δια μέσω της εφαρμογής.3. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝΕπίσης όλοι οι επισκέπτες/χρήστες στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:3.1 (α) οι υποβαλλόμενες στην εφαρμογή φωτογραφίες συνιστούν φωτογραφίες των ίδιων των συμμετεχόντων και όχι οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση δε απεικόνισης τρίτου το πρόσωπο που φωτογραφίζεται έχει συναινέσει στην απεικόνισή του, αλλά και στην ανάρτησή της φωτογραφίας στη συγκεκριμένη εφαρμογή. 3.2 (β) Οποιοσδήποτε διαπιστώσει ότι στην εφαρμογή χρησιμοποιείται δική του φωτογραφία χωρίς την έγκρισή του, μπορεί να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση moc.liamg%40ppariaxip παραθέτοντας αναλυτικά τα στοιχεία αυτής καταγγέλοντάς την. Η διαχείριση της εφαρμογής θα διαγράψει την σχετική καταχώρηση μετά από σχετικό έλεγχο και επαλήθευση της καταγγελίας. Σε αυτή τη περίπτωση ο διοργανωτής και οι διαχειριστές της επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους αναφορικά με την καταγγελία αθέμιτων και παράνομων πρακτικών ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.3.3 (γ) είναι άνω των 18 ετών, καθως στην εκδήλωση με τη φυσική τους παρουσία θα συμμετέχουν και παιδιά που θα έχουν στην κατοχή τους κινητό ή tablet. Την αποκλειστική ευθύνη αυτών των ενεργειών φέρουν οι γονείς του ανηλίκου. Οι φωτογραφίες δε των ανηλίκων απαιτούν τη συγκατάθεση των γονέων τους.3.4 (δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης στην οποία θα μετέχουν με τις φωτογραφίες τους, το ονοματεπώνυμο και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους είτε από μόνους τους είτε στην πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και για τις οποίες τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε σχετική συναίνεση. 3.5 (ε) Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997, τον κανονισμό 679/2016 και τον νόμο 4624/2019 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. Για δε τη νομιμότητα της επεξεργασίας, αφού γνωρίζουν εκ των προτέρων το σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας είναι κυρίως η συγκατάθεση, η οποία επεκτείνεται ως τέτοια σε κάθε φωτογραφία που συμμετέχει ο εικονιζόμενος με τη θέλησή του κατά την ώρα της εκδήλωσης και με την εφαρμογή ενεργοποιημένη από τον ίδιο.3.6 (στ) δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Τα δε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο εισφερθέν περιεχόμενο στην εφαρμογή κάθε συμμετέχοντος έχουν ήδη εκχωρηθεί στο διοργανωτή, άλλως έχουν αποποιηθεί κάθε περιουσιακής φύσης δικαίωμα επ’ αυτών.3.7 (ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει ο διοργανωτής τα προσωπικά τους δεδομένα που προκύπτουν από τις φωτογραφίες της συμμετοχής τους με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στα πλαίσια του προγράμματος και της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Επίσης, εάν κριθεί απαραίτητο, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει/διαμορφώσει κατά το δοκούν τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων. Επίσης ο διοργανωτής θαμπορεί να τις κατεβάσει από την εφαρμογή όλο το υλικό που εισφέρθηκε και το διατηρήσει για προσωπική χρήση.3.8 (η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στο διοργανωτή για την προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω της εφαρμογής και του διαδικτύου σε private mode καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και μετά τη λήξη του.3.9 (θ) με την καταχώρηση της εγγραφής τους ως μέλη της εφαρμογής δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους, ενώ τα προσωπικά δεδομένα που καταχώρησαν στην εγγραφή τους επεξεργάζονται τόσο από τον διοργανωτή όσο και από τον διαχειριστή της εφαρμογής με τη συγκατάθεση των χρηστών που τελούν σε γνώση του σκοπού καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και για το χρονικό διάστημα που διατηρούνται τα στοιχεία της εκδήλωσης στη διάθεση του διοργανωτή. Τα στοιχεία διατηρούνται για 3μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 6 μήνες, ενώ αμέσως μετά διαγράφεται όλη η εκδήλωση όσο και το υλικό. Άλλωστε για το σκοπό της επεξεργασίας και τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας έχουν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή τους τόσο κατά τη σύνδεση του λογαριασμού τους όσο και κατά τη λήψη του μοναδικού κωδικού ασφαλείας συμμετοχής τους στην εκδήλωση που έρχεται στο προσωπικό τους κινητό τηλέφωνο.3.10 (ι) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και των διοργανωτών του Προγράμματος σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να διαγραφεί από μέλος για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης ή να αποκλειστεί από τη χρήση της εφαρμογής.3.11 (ια) Οι φωτογραφίες που θα τοποθετήσουν στην συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι διαθέσιμες για κοινή χρήση (share) από άλλους χρήστες στα προσωπικά τους προφίλ της εφαρμογής και ίσως στο μέλλον των προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια η επιλογή αυτή θα είναι προαιρετική και θα εξαρτάται από την επιλογή των επισκεπτών που διαθέτουν λογαριασμούς σε αυτά και να δίνουν τη συγκατάθεσή τους κατά την είσοδο στην εκδήλωση για τον διαμοιρασμό των φωτογραφιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ4.1 Το πρόγραμμα διαρκεί όσο προσδιορίσει ο διοργανωτής σε ημέρα/ες και σε (ώρα 00:00:00) και θα ολοκληρωθεί στις σε ώρα (00:00:00), όπως θα την οριοθετήσει ο διοργανωτής που θα γνωστοποιήσει μέσω του προσωπικού κωδικού της εκδήλωσης σε κάθε ένα από τους συμμετέχοντες προσωπικά.4.2 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων.Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην εφαρμογή και την ιστοσελίδα και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της .4.3 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του προγράμματος και της εφαρμογής (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων – Διαδικτυακών Εργαλείων που θέτει στη διάθεση του ο διοργανωτής) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης οποιουδήποτε σημείου υποστήριξης των συμμετεχόντων με το πρόγραμμα.4.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω προγράμματος, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τον διοργανωτή ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής ή και της απαίτησης για συμμετοχή. 4.5 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το πρόγραμμα οποτεδήποτε αυτός κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 5. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ5.1 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο διοργανωτής δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.5.2 Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης εφαρμογής, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο συμμετέχων, από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη, ο οποίος πρέπει να ενεργήσει στιγμιαία προς ολική επανόρθωση, άλλως ευθύνεται προσωπικά και απόλυτα.5.3 Ο χρήστης της εφαρμογής, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά του διοργανωτή, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ του διοργανωτή, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος του διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης της εφαρμογής αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα του διοργανωτή, να διακόπτει την χρήση του προγράμματος αν ο χρήστης παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.5.4 Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο διοργανωτής πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.β) Να αποβάλει από τη διαδικασία τον χρήστη, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του.γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον , και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους. Ενδεικτικά από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. (β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης. (γ) όσοι χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες τρίτων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους ή χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές , φυλετικές προεκτάσεις και διακρίσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς. Καθώς και όσοι προβαίνουν σε άσεμνο ή προσβλητικό σχολιασμό. (δ) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση. (ε) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί ή παρακινεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. στ) όσοι έχουν ανακαλέσει τη συναίνεσή τους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με σχετικό log-out σε χρόνο μεταγενέστερο από την ηλεκτρονική τους συγκατάθεση και για οποιονδήποτε λόγο. 5.5 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη του είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος κειμένου . 5.6 Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής. 6. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ6.1 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/ συμμετέχοντες, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος και στη θέση «όροι χρήσης» , ή στο www.pixair.gr. Με σχετικό link μέσα από την εφαρμογή.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ7.1 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο δημιουργός και διαχειριστής της εφαρμογής και του server που αποθηκεύονται τα δεδομένα, αλλά ούτε και ο διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος.7.2 Επίσης όλοι οι υπό 7.1 εμπλεκόμενοι δεν θα υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.Στην περίπτωση αυτή οι χρήστες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των υπό 7.1 προσώπων, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος προγράμματος, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.Τα υπό 7.1 πρόσωπα δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων της παρούσας εφαρμογής και ο κάθε χρήστης αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση της εφαρμογής.7.3 Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, τα υπό 7.1 πρόσωπα δεν ευθύνονται για:Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της εφαρμογής την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο χρήστης της εφαρμογής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.Περαιτέρω, ο διοργανωτής δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η εφαρμογή ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι τα links, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη πλατφόρμα πέραν τα εφαρμογής.Ε) για το ότι η εφαρμογή θα είναι ελεύθερη από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου-τάμπλετ κλπ του χρήστη. Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του κινητού του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.7.4 Σε κάθε περίπτωση ο διοργανωτής δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του κινητού του χρήστη ή επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν χρήσης της εφαρμογής.Ο διοργανωτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των links στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών συνδέσμων.7.5 Ο Διοργανωτής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενου που ανεβάζουν οι χρήστες. 8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 8.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εφαρμογής και του υλικού που θα ανεβεί στην εφαρμογή, καθώς και στο περιεχόμενο και τα κείμενα του υλικού αυτού.8.2 Το περιεχόμενο της εφαρμογής, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω εφαρμογής , ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή της εφαρμογής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 8.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.8.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της εφαρμογής ( πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς, χωρίς την προηγούμενη άδεια του διαχειριστή της εφαρμογής. 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 9.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται ο διοργανωτής. Ο σκοπός της συλλογής είναι η συμμετοχή στην εκδήλωση, τα πλήρη στοιχεία του διοργανωτή έχουν γίνει ήδη γνωστά στον συμμετέχοντα που είναι ο καλεσμένος στην εκδήλωση του διοργανωτή. Τα δικαιώματα του συμμετέχοντα έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία έχει προηγουμένως διαβάσει και αποδεχθεί ο συμμετέχων προκειμένου να συμμετάσχει στην εκδήλωση. Ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι 3μήνες μετά τη λήξη της εκδήλωσης με δικαίωμα διατήρησης για άλλους 6μηνες εφόσον το επιθυμεί ο διοργανωτής και μετά διαγράφονται οριστικά και δεν έχει πρόσβαση κανένας. Μέχρι τότε διαφυλάσσονται σε cloud server του διαχειριστή της εφαρμογής με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας δεδομένων που παρέχουν οι εταιρίες υπηρεσιών cloud server. Ο διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους στην Ελλάδα για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ή για στατιστικούς λόγους ή για λόγους τεχνικής υποστήριξης της εκδήλωσης(πχ διαχειριστής εφαρμογής). Ο διοργανωτής δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί ο ίδιος και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των σχετικών νόμων.9.2 Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το νόμο δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης.9.3 η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής με σχετικό Log-out από την εφαρμογή με διαγραφή των στοιχείων του. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διοργανωτής τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως. 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ10.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11.1 Ο χρήστης της εφαρμογής και των υπηρεσιών αυτής παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.11.2 ο κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών της και την εγγραφή του σε αυτήν. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εφαρμογής για ενδεχόμενες μεταγενέστερες αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης της εφαμοργής ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.11.3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.11.4 Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από αυτή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινεί με τους ανωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης του διοργανωτή αυτής της εφαρμογής, όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.11.5 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.